AVK je potrdil združitev Telekoma Slovenije in Debitela, a z nekaj pogoji | UPORABNA STRAN

AVK je potrdil združitev Telekoma Slovenije in Debitela, a z nekaj pogoji

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je dala soglasje k nakupu Debitela s strani Telekoma Slovenije. V odločbi izdani 10.9.2015 AVK torej ne nasprotuje koncentraciji podjetij, a postavlja dodatne pogoje, ki so jih pri AVK zapisali takole:

debitel-logo

3. Telekom Slovenije se zavezuje, da bo v obdobju naslednjih 5 (pet) let od vključno naslednjega dneva izdaje te odločbe omogočal novim ponudnikom javnih mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, da v obliki MVNO, SP ali katere izmed vmesnih oblik vstopijo na maloprodajni trg mobilnih telekomunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji pod naslednjimi pogoji:
(i) Vsaj en operater ponudnik storitev mobilne telefonije (v obliki MVNO, SP ali katere izmed vmesnih oblik) bo imel po principufirst come, first served možnost veleprodajnega dostopa do omrežja Telekom Slovenije pod pogoji, ki so zaobjeti v Prilogi 1. Cene drugih storitev, ki niso zaobjete v Prilogi 1, so predmet dogovora med Telekomom Slovenije in izbranim ponudnikom. Interesentov za operaterski dostop do mobilnega omrežja Telekom Slovenije ne bo obravnaval diskriminatorno. Princip first come, first served pomeni, da bo Telekom Slovenije pogoje, dogovorjene s predlaganim korektivnim ukrepom, zagotavljal najmanj prvemu podjetju, ki bo izkazalo interes za sklenitev pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja od vključno naslednjega dneva izdaje te odločbe, in s katerim bo pogodba sklenjena.
(ii) Do sklenitve Pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije z izbranim ponudnikom in ponovno od dne njenega morebitnega prenehanja dalje, bo Telekom Slovenije ponudbo za dostop do mobilnega omrežja v skladu s pogoji iz Priloge 1 posredoval vsem interesentom za operaterski dostop, ki bodo poslali povpraševanje na Sektor za veleprodajo, Cigaletova 15, 1546 Ljubljana, ter s podjetjem Telekom Slovenije podpisali ustrezen NDA.
(iii) Telekom Slovenije se, v odvisnosti od interesentovega povpraševanja, izbranemu ponudniku skladno s Prilogo 1 te odločbe zaveže zagotavljati storitve, ki so potrebne za zagotavljanje mobilnih telekomunikacijskih storitev na maloprodajnem trgu, ki jih izbrani ponudnik ne more ponuditi sam z uporabo storitev in orodij, ki so mu na voljo. V okviru navedenega se Telekom Slovenije zaveže zagotavljati najmanj naslednje storitve: (1) fizična vzpostavitev dostopa do omrežja Telekoma Slovenije, (2) operaterski dostop do mobilnega omrežja TS za namen nudenja javnih mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev na maloprodajnem trgu; (3) osnovne storitve (v katere sodijo govorni klici, SMS sporočila, MMS multimedijska sporočila, klicni prenos podatkov (vodovno komutiran prenos podatkov) ter paketni prenos podatkov (paketno komutiran prenos podatkov)), ter (4) dodatne storitve (med katere sodijo preusmeritev klica (CF), prikaz identitete klicočega (CLIP), klic v sili, telefonski predal (VMS), zapore za klice, čakajoči klic (CAW), omejevanje identifikacije klicočega (CLIR), omejevanje identitete klicočega po izbiri (SOCLIR), zadržanje zveze (HOLD), konferenčna zveza (MPTY), prenos faksimilnih sporočil, USSD ukazi in klici na komercialne in posebne številke). Storitve mednarodnega gostovanja (roaming) bo Telekom Slovenije izbranemu ponudniku zagotavljal, v kolikor je to potrebno in dogovorjeno z izbranim ponudnikom.
(iv) Telekom Slovenije lahko cene iz Priloge 1 spremeni zgolj ob uveljavitvi ukrepov AKOS, AVK, Evropske Komisije ali drugih institucij Evropske Unije, ki bi neposredno ali posredno vplivali ali se nanašali na oblikovanje cen iz Priloge 1 ali v primeru drugih upravnih ali sodnih odločitev, ki bi neposredno ali posredno vplivale ali se nanašale na oblikovanje cen iz Priloge 1.
(v) Telekom Slovenije bo tehnologijo svojih omrežij dal na voljo uporabnikom izbranega ponudnika na enak način kot lastnim uporabnikom in jih v zvezi z navedenim ob pogoju enakih okoliščin ne bo diskriminiral.
(vi) V kolikor bi interesent za operaterski dostop, po prejetju ponudbe v skladu s točkami (ii) in (iii), želel s strani Telekoma Slovenije prejeti drugačno ponudbo oz. ponudbo, ki bi vključevala model obračuna, ki je drugačen od modela iz Priloge 1, se za takšno ponudbo šteje, da je v bistvenem enaka oz. boljša od pogojev iz Priloge 1.
(vii) Telekom Slovenije ne bo obvezan zagotavljati operaterskega dostopa do svojega omrežja pod pogoji, ki izhajajo iz Priloge 1, v kolikor izbrani ponudnik doseže Maximum capacity cap (to je, v kolikor skupno število uporabnikov izbranega ponudnika preseže 10% uporabnikov mobilnega omrežja Telekoma Slovenije). V takšnem primeru bi bila brez nadaljnjih dolgoročnih investicij v mobilno omrežje Telekoma Slovenije namreč lahko ogrožena uporabniška izkušnja (vseh) uporabnikov mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. V primeru presežka Maximum capacity cap se bo Telekom Slovenije ob izteku veljavnosti pogodbe z izbranim ponudnikom v dobri veri pogajal glede novih pogojev dostopa do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, pri čemer pa ni nujno, da bodo pogoji dostopa z ekonomskega vidika enaki oz. primerljivi ali boljši, kot so pogoji dogovorjeni v Prilogi 1. Telekom Slovenije bo v takšnem primeru vse nadaljnje interesente obravnaval skladno s točkama (ii) in (iii).
(viii) Od sklenitve Pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom bodo vse nadaljnje ponudbe za dostop do mobilnega omrežja TS odražale povpraševanje posameznega interesenta, razpoložljive kapacitete TS, obliko dostopa in vsebino dodatnih storitev (po katerih posamezni interesent povprašuje), trajanje pogodbe in poslovni model, ki ga interesent zasleduje.
(ix) Telekom Slovenije je skladno s predlaganim korektivnim ukrepom dolžan zagotavljati možnost sklenitve dogovora, ki odraža vsebino korektivnega ukrepa. Zato se šteje, da je korektivni ukrep izpolnjen v kolikor (A) je sklenjena (vsaj ena) Pogodba o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom, ali (B) je Telekom Slovenije v času, ko točka (A) ni izpolnjena, na vsa povpraševanja odgovoril z zavezujočo prvo ponudbo, ki ustreza ali je boljša od pogojev, ki izhajajo iz Priloge 1.

Telekom Slovenije bo moral enkrat letno, najkasneje do 31.8. AVK-ju posredovati poročilo povpraševanj, ki se nanašajo na operaterski dostop do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter popis in kopije s strani Telekoma Slovenije poslanih prvih zavezujočih ponudb skupaj z v njih posredovanimi komercialnimi pogoji. Telekom Slovenije bo prav tako moral AVK v roku osmih dni od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom obvestiti o sklenitvi, o prenehanju pogodbe pa nemudoma.

Telekom Slovenije je pogodbo za nakup 100% deleža Debitela 27.2.2015 podpisal z družbami družbami ACH, Adria Mobil in Svema Trade. Vrednost posla pa ni znana, neuradno naj bi se številka gibala okoli 13 mio €.

Odločbo AVK-ja lahko najdete TUKAJ.

Sorodni članki

2x komentirano

  1. […] Da je Javne agencije RS za varstvo konkurence Telekomu Slovenije dovolila prevzem Debitela mora Telekom še 5 let izvajati korektivne ukrepe. Več o tem si lahko preberete tukaj (AVK je potrdil združitev Telekoma Slovenije in Debitela, a z nekaj pogoji). […]

  2. […] Trenutno še ni znano ali bo šlo za MVNO operaterja, ampak po vsej verjetnosti bo šlo, saj je AVK Telekomu Slovenije ob pripojitvi Debitela naložil, da morajo svoje omrežje ponuditi vsaj enemu MVNO-ju. Tega Telekom Slovenije trenutno nima (Spar […]

Komentiraj

Anti-Spam: